Google analytics
KANDIDÁT NA ŽUPANA BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2022

PhDr. Adrian Polóny

Môj život je úzko spätý s Banskobystrickým krajom. Je to môj domov, v ktorom som vyrastal, pracujem a plánujem prežiť jeseň svojho života. Nie je mi ľahostajné, že náš kraj nedobrovoľne opúšťajú ľudia, ktorí hľadajú existenčné zázemie na západ od nás. Nenávratne prichádzame každoročne o tisíce pracovitých a inteligentných ľudí, čím klesá potenciál nášho regiónu. Som odhodlaný postaviť sa tejto výzve a zastaviť depopuláciu v Banskobystrickom kraji. Skutočná zmena je to čo náš kraj potrebuje.

Prečo kandidujem

SKUTOČNÁ ZMENA

Prečo kandidujem

V nasledujúcich videách stručne zhrniem, prečo som sa vlastne rozhodol kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vždy som mal rešpekt voči vôli ľudu, najmä keď dnes máme možnosť slobodne sa rozhodnúť, slobodne si zvoliť. Naša župa však zažila niečo, čo sa už historicky opakuje. Rodinkárstvo. Dokonca horšie ako u predošlého toľko kritizovaného vedenia. Upozorňujem na to, lebo tieto udalosti sa odohrali už pred 5 rokmi a odvtedy sa na veľa vecí zabudlo.
Rovnako silnou motiváciou pre moje rozhodnutie bola moja vlastná skúsenosť, kedy som sa bez upozornenia, bez slušnej výzvy na dialóg, ktorý je súčasťou akéhokoľvek obchodného vzťahu, ocitol v súdnom spore s Banskobystrickou župou. Amaterizmus, predražené právne služby, chýbajúce analýzy platené z peňazí ľudí kraja, toto všetko ma presvedčilo v tom, že kraj musí riadiť človek so skúsenosťami, manažérsky zdatný a nie ten, kto sa metódou pokus-omyl učí na vlastných chybách, navyše draho zaplatených peniazmi nás všetkých.
A napokon najväčšou motiváciou kandidovať na post predsedu nášho kraja mi je moja rodina, moji susedia, moji krajania. Všetci ľudia v kraji si zaslúžia lepší život. Najmä v časoch, do ktorých sa nenávratne rútime. V týchto časoch si nemôžeme dovoliť dopúšťať sa chýb, niečo skúšať alebo sa niečo učiť. Ťažké časy si budú žiadať rázne a pevné rozhodnutia, okamžité kroky smerujúce k väčšej istote všetkých obyvateľov nášho kraja, no najmä tých najviac ohrozených skupín. Pretože to nebude ľahké obdobie, no so silným vedením kraja, o ktorý sa bude môcť jeho obyvateľstvo oprieť, budeme vedieť týmto obdobím prekráčať rozhodne a s väčšou istotu.

Téma: RODINKÁRSTVO

Téma: AMATERIZMUS

Téma: NÁŠ KRAJ

Skutočná zmena

SKUTOČNÁ ZMENA

Volebný program

Skutočná zmena nie je iba názov môjho volebného programu, ale predovšetkým môj sľub občanom Banskobystrického kraja, s ktorým som sa rozhodol kandidovať do volieb na post predsedu našej župy. Ľudia v strede Slovenska dlhé roky čakajú na ozajstnú zmenu. Na moment, kedy šikovní a pracovití ľudia žijúci v našom kraji nebudú na okraji záujmu a ich život nebude negatívne ovplyvňovať extrémizmus, neschopnosť a rodinkárstvo na pozícii predsedu Banskobystrického kraja.
To bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol ponúknuť svoje viac ako dvadsať ročné skúsenosti v riadení veľkej firmy a zároveň aj na pozícii, ktorá si vyžaduje schopnosť rokovať so zástupcami štátu i regiónov.
Pripravil som program skutočnej zmeny. V jednoduchej a zrozumiteľnej štruktúre predstavujem tie najvýznamnejšie body, ktoré je treba urobiť, aby sa u nás v kraji žilo lepšie. Nejde o sľuby. Ale o reálny plán, ktorý je možné zrealizovať, ak sa Banskobystrický kraj nebude riadiť po rodinnej linke, ale s rozumným a zodpovedným prístupom.
Budem rád, ak si môj program prečítate a ešte radšej, ak o ňom budeme spolu diskutovať. Či už na sociálnych sieťach, alebo radšej osobne.

1. DOPRAVA

Zlepšíme verejnú dopravu, aby ľudia mohli pohodlne cestovať do práce a škôl

 • Prepojíme autobusovú dopravu s regionálnymi vlakmi, MHD a cezhraničnou verejnou dopravou, aby viac vyhovoval potrebám ľudí. Vybudujeme inteligentný a udržateľný dopravný systém.
 • Upravíme ceny cestovného a nastavíme lepšiu časovú platnosť lístkov v rámci integrovaného dopravného systému.
 • Cieľom je zlepšiť kvalitu a dostupnosť verejnej dopravy tak, aby ju ľudia viac využívali. Tým ušetria na nákladoch za benzín, zníži sa počet áut na cestách a zlepší sa aj situácia s parkovaním v mestách.

Dostupné parkovanie v okolí miest

 • V spolupráci s mestami podporíme vznik veľkokapacitných záchytných parkovísk v okrajových častiach veľkých miest. Ľudia budú mať možnosť zaparkovať a posilnenou MHD sa presunúť do centra mesta bez nutnosti platiť za parkovné v centre.

Spojíme naše mestá s celým Slovenskom

 • Zavedieme lepšie autobusové prepojenie medzi samosprávnymi krajmi.
 • Prepojíme krajské mestá a často navštevované lokality pravidelnými autobusovými linkami tak, aby to vyhovovalo potrebám cestujúcej verejnosti (úprava grafikonu na základe prieskumu).

Opravíme naše cesty

 • Po podrobnej technickej analýze stavu ciest a mostov pripravíme 4 ročný plán obnovy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.
 • Tento plán musí zabezpečiť, aby sme zvýšili tempo opravy a rekonštrukcií.
 • Na jeho realizáciu zabezpečíme peniaze a zdroje z našej župy, maximálne využijeme aj eurofondy.

Obchádzky a obmedzenia budú zmysluplné

 • Zlepšíme spoluprácu s Krajským dopravným inšpektorátom Banská Bystrica a pripravíme plán dopravných obmedzení a optimálnych obchádzok počas rekonštrukčných prác. Práce budeme vhodne plánovať!
 • V dostatočnom časovom predstihu budeme informovať verejnosť, na ktorých úsekoch, a kedy, budú dopravné obmedzenia, ktoré najviac postihnú osobnú dopravu.
 • V prípade veľkých obmedzení zabezpečíme bezplatnú kyvadlovú dopravu – autobus/vlak v rámci obcí a miest.

Budeme šetriť na správnych miestach

 • Na letnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy budeme v plnej miere využívať cestárov banskobystrického kraja (BBRSC).
 • Posilníme strojový park BBRSC tak, aby sme vedeli robiť zimnú aj letnú údržbu modernými vozidlami v majetku kraja.
 • Prehodnotíme existujúce dodávateľské zmluvy. Nevýhodné vypovieme a sústredíme sa na hľadanie, nie najlacnejšieho, ale najlepšieho riešenia. Nemá zmysel používať lacné materiály, ak nemajú dostatočnú životnosť.

Podpora cyklotrás má zmysel

 • BBSK má vypracovaný Akčný plán na určenie priorít v oblasti rozvoja cykloturistiky a cykloturistického značenia, ale nič podstatné sa nerobí.
 • Je potrebné zintenzívniť výstavbu cyklotrás v mestách ako súčasti dopravy, ale aj v regiónoch ako jednu z foriem turizmu.
 • Chceme zosúladiť výstavbu cyklotrás s plánovanou obnovou ciest II. a III. tr. Aby sa tieto projekty robili spolu. Podpora výstavby cyklotrás musí byť koncepčná a ekonomicky efektívna.

2. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Jednou zo základných povinností nášho kraja je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ako aj dostatok miest pre seniorov v domovoch sociálnych služieb. Nesmieme dopustiť, aby sme v našich mestách nemali dostupné ambulancie, alebo aby nebolo postarané o dôchodcov, ktorí pomohli vybudovať náš rodný kraj.

Postaráme sa

 • Počet starých ľudí, ako aj tých, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc, v našom kraji narastá. Je nevyhnutné zvýšiť počet miest v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb, aby sme boli na tento trend pripravení.
 • Existujúce zariadenia je potrebné obnoviť a modernizovať, aby mali klienti týchto zariadení prostredie, ktoré zodpovedá ich potrebám, ale aj nárokom 21. storočia.
 • Pripravíme koncepčnú stratégiu vhodnej lokalizácie a dostupnosti služieb v rámci kraja ako celku.

Pripravíme sa na zdražovanie

 • Pripravíme cenovú analýzu poskytovaných služieb s ohľadom na nárast cien tak, aby čo najmenej postihla rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré sú odkázané na nevyhnutnú pomoc sociálnych služieb.
 • Najviac postihnutým skupinám obyvateľstva pomôžeme špeciálnymi dotáciami tak, aby kvôli rastu cien neprišli ľudia o dôstojnú starobu.

Zvýšime platy v sociálnych službách

 • Postupne zvýšime mzdy pracovníkom v sociálnych službách inštitúcií BBSK tak, aby dosiahli minimálne priemernú mzdu pracovníkov BBSK.

Ochránime najzraniteľnejších

 • Zlepšíme integráciu skupín ohrozených chudobou, alebo sociálnym vylúčením tak, aby mali prístup k práci a následne aj ku sociálnym službám.
 • Ohrozeným fyzickým osobám ponúkneme aktivačné práce, ak im to zdravotný stav dovoľuje.
 • Vytvoríme podmienky pre aktívnu participácia občianskeho sektora, alebo cirkví pri práci so sociálne vylúčenými komunitami.

Pomôžeme aj radou

 • V spolupráci s úradmi práce na území BBSK vytvoríme Kanceláriu prvého kontaktu v boji proti chudobe, v ktorej by obyvatelia dostali všetky informácie o pomoci, ktorú im samospráva a štát dokáže poskytnúť.

Doktori musia byť dostupní

 • Budeme aktívne spolupracovať s miestnou samosprávou pri podpore vzniku nových ambulancií a príchodu nových lekárov do regiónov BBSK.
 • Je nevyhnutné podstatne navýšiť finančnú podporu zdravotníckych zariadení.
 • Nový župan musí byť v tejto veci aktívny aj na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
 • Musíme aktívne hľadať zdroje, ako každoročne navýšiť rozpočet na rozvoj a podporu zdravotníctva, súčasné vedenie BBSK absolútne nezohľadňuje aktuálnu potrebu.
 • Nesmieme sa vzdať zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre seniorov v odľahlých obciach. Ak to bude potrebné, treba zriadiť na pravidelnej báze externé/mobilné ambulancie aj za účasti sociálnych pracovníkov.

Nadácia pre rodiny v núdzi

 • Založíme nadáciu, ktorú bude transparentným spôsobom rozdeľovať pomoc pre rodiny v mimoriadnych situáciách.

3. VZDELÁVANIE A ŠPORT

Budúcnosť nášho kraja predstavujú mladí ľudia. Ak im nedokážeme zabezpečiť adekvátne vzdelanie, strácame aj my všetci šancu na lepšiu budúcnosť. Podpora športu je jedným z kľúčových spôsobov, ako podporiť zdravý vývoj detí a ponúknuť im zmysluplné trávenie voľného času.

Obnovíme naše školy

 • Odborné školy zaostávajú vo vybavení modernými technickými pomôckami. To musíme zmeniť.
 • V spolupráci s firmami z praxe zabezpečíme, aby vybavenie odborných škôl reálne zodpovedalo požiadavkám trhu práce. Tým radikálne zvýšime kvalifikáciu absolventov a aj ich šancu na vyšší plat hneď od nástupu do práce.
 • Sústredíme sa aj na obnovu budov samotných škôl, aby sme ušetrili na energiách.
 • Špeciálne sa zameriame na obnovu kuchýň na školách v pôsobnosti nášho kraja. Ich modernizáciou znížime výrobné náklady v prepočte na jedno vydané jedlo a zlepšíme kvalitu stravovania našich detí.

Prepojíme školy a zamestnávateľov

 • Zvýšenú pozornosť budeme venovať prepojeniu škôl a zamestnávateľov.
 • Malí a strední podnikatelia musia pocítiť výhody, ak budú spolupracovať na vzdelávaní mladých ľudí. Cieľom je, aby si firmy z nášho kraja, už počas školy, vytipovali a rovno aj zamestnali tých najšikovnejších žiakov.
 • Chceme posilniť sociálny status v remeselných odboroch. Remeslo má naozaj zlaté dno.

Viac podporíme šport

 • Prostredníctvom dotácií viac podporíme činnosť športových klubov a aj individuálnych športovcov.
 • Prehodnotíme systém súčasného financovania športu tak, aby do tejto oblasti išlo viac peňazí, predovšetkým do žiackych a mládežníckych kategórií, alebo pre úspešných športovcov.

Opravíme športoviská

 • Pripravíme jasný plán, ktoré športoviská počas nasledujúcich štyroch rokov obnovíme.
 • Budeme aktívne žiadať o finančnú podporu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj rôzne iné granty.
 • Pripravíme projekty do nového obdobia eurofondov, ktorých cieľom bude zatraktívniť šport pre žiakov i pre športovú verejnosť.

Športoviská budú dostupnejšie

 • Budeme rokovať o zavedení špeciálnej zľavy pre obyvateľov BBSK na tie športoviská, alebo športové kluby, ktoré podporí BBSK zo svojich zdrojov.

Podporíme šport v prírode

 • Budeme hľadať možnosti, ako podporiť aktívnejšie športovanie v prírode. Či už ide o budovanie zimných bežeckých stôp, aktívnu turistiku, alebo vodné športy, treba podporiť aktivity, ktoré prepoja šport s krásnou prírodou v našom kraji.

4. KULTÚRA

Rozvoj kultúry a možností voľnočasových aktivít v kraji sú dôležitým prvkom pre rozvoj kraja, ale aj jedným zo spôsobov, ako môže kraj pritiahnuť viac turistov a stať sa atraktívnym miestom pre návštevníkov. Môžeme využiť výhodnú polohu nášho kraja, ako aj bohatú históriu a stať sa kultúrnym centrom Slovenska, kam to majú všetci blízko a kam radi chodia.

Ukážeme svetu, čo máme.

 • Vytvoríme a hlavne poriadne odpromujeme v rámci Slovenska aj okolitých štátov kultúrne bohatstvo nášho kraja.
 • Investujeme čas, energiu a aj peniaze do reklamy akcií v našom kraji, ktoré majú potenciál pritiahnuť návštevníkov.

Pritiahneme k nám veľké podujatia

 • Podporíme jeden hudobný festival na území BBSK tak, aby sa stal celoslovenským lákadlom pre mladých ľudí a jeden festival zameraný na ľudovú hudbu a kultúrne tradície tak, aby sa dostal medzi top letné akcie na Slovensku.
 • V spolupráci s niektorým z miest v našom kraji podporíme vznik divadelného letného festivalu pod holým nebom.

Zachránime naše hrady aj ďalšie pamiatky

 • Viacero kultúrnych pamiatok v našom kraji chátra. Treba to zmeniť.
 • Vytvoríme priaznivé podmienky pre činnosť jednotlivých príspevkových organizácií s cieľom zachovávať, zveľaďovať a sprístupňovať jedinečné kultúrne bohatstvo kraja.
 • Do obnovy pamiatok zapojíme občianske združenia a aj ľudí žijúcich v ich okolí, aby mali z toho prospech.
 • Pripravíme projekty na rekonštrukciu pamiatok z nových eurofondov.

História Slovenska sa rodila aj v našom kraji

 • Budeme sa výraznejšie angažovať pri oslavách štátnych sviatkov a pamätných dní SR.
 • Osobitne sa budeme venovať Slovenskému národnému povstaniu. Vzniknú náučné trasy po partizánskych chodníkoch, podporíme rekonštrukcie historických bitiek na území nášho kraja, alebo podujatia spojené so vznikom našej republiky.
 • Podporíme obnovu pamätníkov a pamätných miest na území nášho kraja.

Zlepšíme manažment kultúrnych zariadení v našom kraji

 • Postupne zvýšime mzdu všetkých pracovníkov v kultúrnom sektore BBSK.
 • Spravíme audit čerpania financií v kultúrnych podujatiach v našom kraji, neefektívne a predražené zmluvy zrušíme a peniaze sústredíme tam, kde ich je najviac treba.

5. REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH

Musíme urobiť všetko pre to, aby náš kraj prestal zaostávať za zvyškom Slovenska a stal sa perspektívnym miestom pre život aj mladých ľudí, ktorí dnes odchádzajú za prácou. Potrebujeme viac kvalitných pracovných príležitostí, ale aj lepšie podmienky na podnikanie v našom kraji.

Náš kraj musí byť prioritou vlády

 • Nemôžeme dopustiť, aby vláda dovolila odchod strategických investorov z nášho kraja, ako je napríklad Slovalco, ale na východe aj západe krajiny veľkým zamestnávateľom plnila všetky požiadavky.
 • Nie len východ, ale aj Banskobystrický kraj musí byť investičnou prioritou pre vládu. Treba vytvoriť tlak, aby ďalšia veľká investícia išla do nášho kraja.
 • Musíme tlačiť na vládu, aby sa nášmu kraju venovala prioritne, do nášho regiónu pravidelne chodila a vyčlenila peniaze špeciálne pre rozvoj banskobystrického kraja.
 • V spolupráci s primátormi a starostami BBSK vypracujeme jasný zoznam pre vládu, v ktorom budú požiadavky na najbližšie 4 roky – naše priority, investičné projekty, ktoré treba podporiť, akú podporu potrebujeme a aká infraštruktúra nám chýba.

Župa a mestá musia spolupracovať

 • Budem organizovať výjazdové rokovania predsedu BBSK po všetkých okresoch počas celého volebného obdobia a priamo v obciach riešiť problémy, ktoré ľudí trápia.
 • Musíme spoločne koordinovať naše rozvojové plány, alebo propagáciu nášho kraja, aby sme dosiahli najlepšie výsledky.

Zameriame sa na prísun nových investorov do kraja a vytváranie nových pracovných príležitostí

 • Vďaka rozvoju infraštruktúry bude náš kraj zaujímavejší pre investorov.
 • Pomocou analýzy potenciálu ľudských zdrojov v danom regióne dokážeme prilákať správnych investorov pre ľudí v našom kraji.
 • Plán výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny pomôže udržať v našom kraji šikovných mladých ľudí s potenciálom. K tomu samozrejme musíme v spolupráci so samosprávou pracovať aj na výstavbe materských škôl.

Vytvoríme podmienky na rozvoj cestovného ruchu

 • Vytvoriť tzv. Cestovný pas BBSK pre obyvateľov kraja.
 • Pas bude obsahoval všetky informácie o turistických možnostiach aj s mapou nášho kraja.
 • Zavedieme rodinné zľavy do kultúrnych inštitúcií podporovaných BBSK a budeme pracovať na rozšírení týchto zliav do celého BBSK.
 • Vytvoríme podmienky na to, aby dovolenka v BBSK bola lacnejšia ako v zahraničí.

Zoženieme peniaze z fondov EÚ

 • Zameriame sa na spracovanie projektov a žiadostí o externé zdroje financovania projektov z fondov EÚ v novom programovacom období.

Viera je dôležitou súčasťou ľudí

 • V spolupráci s cirkvou podporíme lokálne projekty na obnovu cirkevných pamiatok a podujatí. Cieľom je obnoviť napríklad dôležité pútnické miesta, alebo podporiť púte, kde sa môžu stretávať aj veriaci a neveriaci ľudia.

6. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žijeme v jednom z najkrajších kútov Slovenska a musíme si prírodu vážiť a ochrániť ju. Treba to však robiť s rozumom a tak, aby ľudia a príroda žili v rovnováhe.

Voda je základ života

 • Nemôžeme čakať, kým bude problém s vodou neriešiteľný. Potrebujme spolupracovať s vodárňami, aby ľudia mali garantovaný prístup k vode a kanalizácii.

Šetrenie energiou bude priorita

 • Zatepľovanie, výmena kotlov a ďalšie projekty na zníženie spotreby energie je nutnosť. Pri súčasných cenách je to aj dobrá investícia, ktorú náš kraj musí urobiť čím skôr.

Príroda a ľudia musia žiť v rovnováhe

 • Ochrana prírody je jednou z mojich priorít, ale nemôže ísť na úkor bezpečnosti ľudí. Nie je prijateľné, aby sa ľudia báli ísť ráno do roboty, alebo posielať deti do školy, lebo sa boja stretov s medveďmi.

7. RÔZNE

 • Počet pracovníkov Úradu BBSK bol v roku 2017 v stave 141 a v roku 2021 v stave 303 pracovníkov. Je nevyhnutné vykonať dôsledný personálny audit, prečo sa počet zamestnancov zdvojnásobil.
 • Vypracujeme striktné pravidlá proti rodinkárstvu.
 • Daňové príjmy BBSK v rokoch 2014 až 2017 spolu 371 886 000 EUR, v rokoch 2018 až 2021 spolu 517 399 000 EUR – nárast o 145 513 000 EUR. Ľudia tieto peniaze necítia v službách kraja, to sa musí zmeniť.
 • Bežné výdavky v rokoch 2014 až 2017 spolu 541 903 000 EUR, v rokoch 2018 až 2021 spolu 695 046 000 EUR – nárast o 106 876 000 EUR. Musíme detailne preveriť, či boli tieto peniaze použité efektívne.
 • Dôkladný personálny a finančný audit v spoločnostiach, ktorých je BBSK zakladateľom
 • BBRSC, a.s. (založená 9/2007, 100 % BBSK), v roku 2019 zisk 498 000 EUR, v roku 2020 zisk 1 541 000 EUR a v roku 2021 zisk 2 400 000 EUR. V roku 2021 mala 418 zamestnancov, z toho 23 vedúcich pracovníkov.
 • Rozvojové služby BBSK s.r.o., registrovaný sociálny podnik (založená 1/2019, 100 % BBSK), celkový majetkový vklad BBSK do spoločnosti 388 000 EUR. Vlastné imanie 617 974 EUR, v roku 2021 zisk 133 261 EUR. Vykonáva rôzne stavebné a inštalačné práce pre organizácie BBSK.
 • Agro-drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik (založená 8/2019, 100 % BBSK), celkový vklad 74 000 EUR. V roku 2021 strata 139 479 EUR.
 • Služby rozvoja budov BBSK, s. r. o. (založená 2/2020, 100 % BBSK), základné imanie
  1 146 159 EUR. V roku 2021 strata 4 469 EUR.
 • Organizácia IDS BBSK, a.s. (založená 11/2021, 100 % BBSK), základné imanie spoločnosti 110 000 EUR. V roku 2021 strata 534 EUR.
 • Škola v prírode LP, s.r.o. (založená r. 2008, 51 % Tatra real, a.s., 49 % BBSK), vklad BBSK 298 746 EUR.

Moji partneri

SKUTOČNÁ ZMENA

Moji partneri

Do volieb ostáva:

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)